Panele akustyczne nie muszą być nudne!

Form Us With Love ma w swojej ofercie ekologiczne panele akustyczne wykonane z włókien drewnianych połączonych z cementem i wodą. Występują one w wielu kolorach i kształtach, co pozwala na tworzenie fantazyjnych murali ściennych. Praktyczne, ekologiczne i cieszące oko!

BAUX-Acoustic-Panels-EventSpace1 Baux-Gallery_Ext_13_LOW1
BAUX-Wall-Acoustic-Panels-CloseUp1hexagon2

Drawing
samling

Drugie życie gazety

Duński projektant Mieke Meijer wraz z designerami z grupy Vij5, wymyślił sposób na dalsze wykorzystanie starych gazet. Po odpowiedniej obróbce  mogą posłużyć nam jako “gazetowe drewno” (NewspaperWood). Materiał ma podobne właściwości co naturalne drewno. Można zrobić z niego deski i meble. Można go szlifować, rzeźbić i wykańczać np. malując lakierem. Po spełnieniu swojej funkcji, materiał można nadal poddać recyclingowi! Więcej procesie powstawania można dowiedzieć się tutaj. wood0wood2wood1

Lampy z patyną

228839224785504380tvgf39jac236368680412254440mumvjo81c265994540186337673w1vbacicEdison-chandelier93379392243238158ofpxxcpvc56365432805785941zaace6n6c59672763782136028uh5fgvbqc04182110122089839868382226_9ttjgtpy_f4bc21c0f33ef8Il_570xnImagesKozo-lampPaulbarbera-8Super-guppy-floor-lamp-streetlamp-2Covetgarden0412

Oto kilka inspiracji na lampy w stylu industrialnym i vintage, które przy minimalnych zdolnościach manualnych jesteśmy w stanie wykonać samodzielnie. Jako baza posłużyć  mogą rury, kosze, amortyzatory itp.  znalezione na strychu,  giełdzie staroci czy złomowisku. Niejednokrotnie stworzymy w ten sposób prawdziwe piękności! Nie zdarzy się natomiast, aby powstały lampy pozbawione charakteru!

Drzwi których nie ma

Secrrmclosed_01SecretrmopenSecretpassages

Przyzwyczajeni jeste??my do tego, ??e do pomieszcze?? wchodzimy przez drzwi. Tajne przej??cia i  ruchome ??ciany kojarz?? si?? bardziej z powie??ciami kryminalnymi. Rozwi??zania takie jak przej??cie przez rega?? mog?? jednak okaza?? si?? praktyczne nie tylko w ??wiecie fikcji. W niektórych przypadkach (np. w ma??ym wn??trzu) klasyczne drzwi mog??yby zabra?? za du??o cennego miejsca. Zastosowanie ruchomego rega??u mo??e by?? bardzo praktyczne np. w sytuacji kiedy mamy przechodni salon. Drzwi do kolejnego pomieszczenia mog??yby sta?? na drodze storzenia praktycznego i ??adnego rega??u od ??ciany do ??ciany mieszcz??cego np. telewizor, ksi????ki, naczynia, bibeloty etc.- takie rozwi??zanie bardzo optycznie porz??tkuje przestrze?? (patrze 3 zdj??cie). Rega?? taki mia??by jeden ruchomy modu??, stanowi??cy przej??cie. Nie straciliby??my miejsca na drzwi, mieliby??my ci??g??o???? dekoracji a dotego element zaskoczenia dla go??ci!

via

Charakterna szafka

Copy_0_01_diesel_furniture_mindstreamCopy_0_04_diesel_furniture_mindstreamCopy_0_05_diesel_furniture_mindstreamDiesldetail

Prezentujemy meble od Moroso projektu firmy Diesel, znanej g??ównie z produkcji odzie??y. Czarne, kubiczne szafki o zró??nicowanych wymiarach,zosta??y wyposa??one we fronty wyko??czone fotorealitycznymi obrazami: od naturalistycznych, przez architektoniczne pa abstrakcje. O ilo??ci, wielko??ci i wyrazie zestawu zadecydujemy sami, przez dobór modu??ów wed??ug gustu i potrzeb.
Podoba nam si?? koncepcja nadania meblom unikalnego wyrazu. Zabieg naklejenia fototapety na posiadane przez nas meble, mo??e okaza?? sie idealnym rozwi??zaniem na szybk?? renowacj?? czy to meblo??cianki po babci, czy odrapanych szafek kuchennych!

via

Boazeria

Eleganceafter-540x720Eleganceafter4-540x720Eleganceafter3b-540x720

Elegancebefore1-540x720

W latach 70′ w wielu domach i mieszkaniach stosowana naturalne deski do ok??adania nie tylko ??cian, ale równie?? sufitów. W dzisiejszych czasach takie rozwi??zania ju?? nie wzbudza takiego zachwytu. Pytanie jest co zrobi?? z boazeri??. Czy j?? zostawi?? czy cza??kowicie usun????, a mo??e tylko fragmenty? Zostawi?? naturalny kolor? Przemalowa?? kryj??c?? farb??, czy tylko przyciemni?? b??d?? rozbieli?? na wzór wn??trz skandynawskich? Mo??liwo??ci jest wiele. Odpowiednie rozwi??zanie musi by?? dopasowane do upodoba?? w??a??ciciela, jak równie?? do wn??trza: jego przeznaczenia, wielko??ci i  ilo??ci ??wiat??a.
Prez??tujemy udan?? przeróbk?? strychu na sypialni??. Ca??e wn??trze by??o wy??o??one drewnem. Boazeria zosta??a zachowana tylko na suficie i przemalowana na bia??o. Sciany oczyszczono z drewna, wyg??adzono i pomalowano na jednolity kolor. Pomieszczenie nabra??o lekko??ci, jasno??ci i przytulno??ci. Zastrze??enie budzi ciemnego zag??ówka na tle jasnego okna, oraz rude ramy okienne- wydaje nam si?? ??e zastosowanie jasnych odcieni lepiej wspó??gra??oby z ca??o??ci??.
Rada: je??eli zdecydujemy si?? na pozostawienie desek i ich pomalowanie, nale??y koniecznie dodatkowo zabezpieczy?? s??oje przed malowaniem, ??eby nie “przerzar??y” si?? przez farb??. Je??eli chcemy usun???? deski, nie zapomnijmy przy szacowaniu kosztów doliczy?? utylizacji drewna, oraz materia??ów do obróbki ??cian czy sufitów, powierzchnia pod drewnem mo??e by?? w z??ym stanie i nie nadawa?? si?? do bezpo??redniego malowania.

via

Regał z fantazją

001_fs-e1331182524583002_fs003_fs-e1331182608672

Rega?? i meblo??cianka to sztandarowe meble z poprzednich dekad, które przez lata przygn??bia??y nas swoim wygl??dem. Nie mo??na im jednak by??o odmówi?? funkcjonalno??ci! Dlatego ci??gle s?? obecne w naszym otoczeniu, ale w zupelnie nowym designie. “Tag” to modu??owy rega??. Jego wielko???? i kszta??t okre??lamy sami, dobór koloru równie??: od bardzo ??ywych barw po klasyczne wyko??czenie w drewnie. Ciekawym rozwi??zaniem jest mo??liwo???? u??ywania jego elementów jako stolika czy sto??ka.

via

Z papieru

Kamijiya01Kamijiya03Kamijiya0812bKamijiya04Kamijiya06

 

 

Pierwsze papierowe meble zaprojektowa?? w latach 70-tych architekt Frank Gehry.  Fotel Wiggle Side wykonany z 50 po????czonych ze sob?? warstw tektury falistej jest ikon?? designu. Co jaki?? czas pojawiaj?? si?? jego nast??pcy – mniej lub bardziej udane projekty mebli. Papierowy stó?? zaprojektowany przez miso + s.o.n. jest bardzo dekoracyjny i orginalny. Zale??nie od skali pe??ni?? mo??e wiele funkcji, a w mniejszej sprawdza si?? idealnie jako element dekoracyjny. 

via