Tapety 3d

Ripple_mv_lrg_nat_situ_1Ripple_mv_lrg_blue_situ_1Ripple_white_officeV2_cafeV2_yellow_office_frontWeave_situ_windowAwv_lobby_front_2Flow_mv_lrg_multiple_situ_1

Firma MIO oferuje przedmioty, do produkcji których u??yto materia??ów z odzysku. Szczególnie interesuj??ce s?? te zrobione z papieru. Bardzo podobaj??  si?? nam tapety 3d. Modu??y ok. 30 x 30 cm mo??emy przyklei?? do ??ciany jak tradycyjn?? tapet?? – na klej, b??d?? przymocowa?? ta??m?? dwustronn??. W ofercie dost??pne s?? cztery wzory: V2, FLOW, RIPPLE i ACOUSTIC WEAVE. Ostatni, oprócz walorów dekoracyjnych, posiada dodatkow?? w??a??ciwo???? – poprawia akustyk??. Wszystkie tapety  wyst??puj?? w neutralnym, szarym kolorze. Poszczególne elementy mo??emy pomalowa?? – wa??kiem, p??dzlem b??d?? sprejem – na dowolnie przez nas wybrany kolor u??ywaj??c  farb lateksowych, wodnych b??d?? olejnych. Dzi??ki temu mamy wi??cej mo??liwo??ci w dekorowaniu. Mo??emy tworzy?? motywy  jednobarwne b??d?? wielokolorowe biegn??ce przez ca??e ??ciany, b??d?? wyst??puj??ce na mniejszych powierzchniach w formie np. obrazu. Niezale??nie od wybranego wariantu, po zdj??ciu ze ??ciany przeznaczamy je do ponownego przetworzenia, nie tworz??c ??mieci!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s