Boazeria

Eleganceafter-540x720Eleganceafter4-540x720Eleganceafter3b-540x720

Elegancebefore1-540x720

W latach 70′ w wielu domach i mieszkaniach stosowana naturalne deski do ok??adania nie tylko ??cian, ale równie?? sufitów. W dzisiejszych czasach takie rozwi??zania ju?? nie wzbudza takiego zachwytu. Pytanie jest co zrobi?? z boazeri??. Czy j?? zostawi?? czy cza??kowicie usun????, a mo??e tylko fragmenty? Zostawi?? naturalny kolor? Przemalowa?? kryj??c?? farb??, czy tylko przyciemni?? b??d?? rozbieli?? na wzór wn??trz skandynawskich? Mo??liwo??ci jest wiele. Odpowiednie rozwi??zanie musi by?? dopasowane do upodoba?? w??a??ciciela, jak równie?? do wn??trza: jego przeznaczenia, wielko??ci i  ilo??ci ??wiat??a.
Prez??tujemy udan?? przeróbk?? strychu na sypialni??. Ca??e wn??trze by??o wy??o??one drewnem. Boazeria zosta??a zachowana tylko na suficie i przemalowana na bia??o. Sciany oczyszczono z drewna, wyg??adzono i pomalowano na jednolity kolor. Pomieszczenie nabra??o lekko??ci, jasno??ci i przytulno??ci. Zastrze??enie budzi ciemnego zag??ówka na tle jasnego okna, oraz rude ramy okienne- wydaje nam si?? ??e zastosowanie jasnych odcieni lepiej wspó??gra??oby z ca??o??ci??.
Rada: je??eli zdecydujemy si?? na pozostawienie desek i ich pomalowanie, nale??y koniecznie dodatkowo zabezpieczy?? s??oje przed malowaniem, ??eby nie “przerzar??y” si?? przez farb??. Je??eli chcemy usun???? deski, nie zapomnijmy przy szacowaniu kosztów doliczy?? utylizacji drewna, oraz materia??ów do obróbki ??cian czy sufitów, powierzchnia pod drewnem mo??e by?? w z??ym stanie i nie nadawa?? si?? do bezpo??redniego malowania.

via

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s