Fotorealizm w sypialni

Big_banner_template_bob6871342360_f1883c1398Big_banner_template_grannyNewgrotebanner_rgbBigbanner_trottoirTextile14_postResample

Twardy sen na ulicznym bruku!? A mo??e obj??cia Morfeusza w puszystej we??nie? Gdy zmorzy nas sen mo??emy to sprawdzi?? kupuj??c fotorealistyczn?? po??ciel holenderskiej firmy SNURK. Znajdziemy tam nie tylko “kamienne” wzory lecz tak??e bardziej przyjazne – “tkane”, ” haftowane” czy “pikowane”. Dla amatorów znajdzie si?? nawet pies!

via
via

Advertisements

Boazeria

Eleganceafter-540x720Eleganceafter4-540x720Eleganceafter3b-540x720

Elegancebefore1-540x720

W latach 70′ w wielu domach i mieszkaniach stosowana naturalne deski do ok??adania nie tylko ??cian, ale równie?? sufitów. W dzisiejszych czasach takie rozwi??zania ju?? nie wzbudza takiego zachwytu. Pytanie jest co zrobi?? z boazeri??. Czy j?? zostawi?? czy cza??kowicie usun????, a mo??e tylko fragmenty? Zostawi?? naturalny kolor? Przemalowa?? kryj??c?? farb??, czy tylko przyciemni?? b??d?? rozbieli?? na wzór wn??trz skandynawskich? Mo??liwo??ci jest wiele. Odpowiednie rozwi??zanie musi by?? dopasowane do upodoba?? w??a??ciciela, jak równie?? do wn??trza: jego przeznaczenia, wielko??ci i  ilo??ci ??wiat??a.
Prez??tujemy udan?? przeróbk?? strychu na sypialni??. Ca??e wn??trze by??o wy??o??one drewnem. Boazeria zosta??a zachowana tylko na suficie i przemalowana na bia??o. Sciany oczyszczono z drewna, wyg??adzono i pomalowano na jednolity kolor. Pomieszczenie nabra??o lekko??ci, jasno??ci i przytulno??ci. Zastrze??enie budzi ciemnego zag??ówka na tle jasnego okna, oraz rude ramy okienne- wydaje nam si?? ??e zastosowanie jasnych odcieni lepiej wspó??gra??oby z ca??o??ci??.
Rada: je??eli zdecydujemy si?? na pozostawienie desek i ich pomalowanie, nale??y koniecznie dodatkowo zabezpieczy?? s??oje przed malowaniem, ??eby nie “przerzar??y” si?? przez farb??. Je??eli chcemy usun???? deski, nie zapomnijmy przy szacowaniu kosztów doliczy?? utylizacji drewna, oraz materia??ów do obróbki ??cian czy sufitów, powierzchnia pod drewnem mo??e by?? w z??ym stanie i nie nadawa?? si?? do bezpo??redniego malowania.

via

Inspiracje: SYPIALNIA stylowa

4-post-bed-large-bedroom-french-doors-582x434Traditional-old-world-bedroom-crown-molding-582x471Beautiful-bedroom-decor-tall-ceilings-582x321Contemporary-bedroom-modern-mexican-style-582x472Mediteranean-style-bedroom-faux-finish-paint-582x320Country-living-shabby-chic-bedroom-582x566Bedroom-bedpost-screens-pink-582x321Glamorous-bedroom-ornate-fireplace-582x430

Prezentowane sypialnie nosz?? znami?? pa??acowego pochodzenia. Miesza si?? w nich styl klasyczny z barokowym. Zdobione, majestatyczne ??o??a zach??caj?? do wypoczynku. Warto zwróci?? uwag?? na u??yte kolory stanowi??ce o spokojnej atmosferze tak wa??nej w sypialni. Pastele, be??e i naturalne barwy- jasne i ??wietliste – daj?? poczucie spokoju i ??wie??o??ci.

Nieliczni z nas maj?? tyle miejsca w sypialni, aby urz??dza?? je z takim rozmachem! Nie znaczy to jednak, ??e w mniejszym pomieszczeniu nie mo??na zastosowa?? podobnych mebli czy lamp – trzeba tylko dopasowa?? skal??!

via